İMAN İLE AMELİ SALİH İLİŞKİSİ

İman, insanın özgür iradesi ile Allah’ın varlığını ve birliğini, Hazreti Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğunu, Kur’an’ı Kerim’in ayetlerini gönülden kabul etmektir.

Amel: iş demektir.

Salih: islah etmek ve düzeltmek için yapılan her şey.

Ameli Salih, islah etmeye, düzeltmeye yönelik her türlü iştir.

Allah, iman ile amelin birleştirilmesini emretmektedir. Bakara 27

Ayete göre, islah etmeye ve türlü olumsuzluğu olumlu hale getirmeye yönelik olarak yapılan her türlü işin insanın imanına uygun olarak yapılması gerekmektedir.

Yani insan ameline uygun işler yapmalıdır. Başka bir ifade ile yaptığı işler imanına uygun olmalıdır.

İslah etmek ve düzeltmek, nerede bir bozulma varsa onu düzgün hale getirmek, yani kötü olanı iyi hale, verimsiz olanı verimli  hale getirmektir.

Örnek vermek gerekirse, toplumda içki, kumar, kargaşa, ahlaksızlık varsa bunların ortadan kaldırılması için yapılan eğitim kurumları,  açmak, toplumda kargaşayı önlemek için polis gücü oluşturmak ameli salihtir.

Çevre kirliğini ve doğa katliamını önlemek için yapılan çalışmalar ameli salihtir.

Otlar, dikenler, kocaman kocaman taşların olduğu bir toprağı ayıklamak, taşları toplamak, orada tarım yapılacak hale getirmek ameli salihtir.

Aç bir insana para vermek iyilik, onu para kazanır hale getirmek ameli salihtir.

Bir insana Kur’an okuyarak dinlemesini sağlamak iyilik güzellik, ama onun Kur’an okur hale getirmek ameli salihtir.

İnsanlar yararlansın diye yol yapmak, su ihtiyacı olan bir yere su getirmek ameli salihtir.

Toplumda düzensiz ve kötü olan şeyleri yararlı hale getirmek, düzeltmek ameli salihtir.

Yani ameli salih yapmak, insanın kendi çevresine, yaşadığı yere, ülkesine, milletine yararlı olan işleri yapmaktır.

İşte bu ve buna benzer yapılan düzeltme ve islah etme işlemleri yapanlara Allah cenneti vaat etmektedir.

İnanmış ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimselere de, “Şüphesiz kendileri için altlarından ırmaklar akan cennetlerin olduğunu” müjdele. Bakara 25 denilmektedir.

Yapılan iş imana uygun olmalıdır.

İman da yapılan işe uygun olmalıdır.

İman ile ameli salih o kadar önemlidir ki, Kur’an’da 60’dan  fazla yerde yan yana kullanılmıştır. Allah, iman ile ameli salihin yan yana  kullanılmasından sonra neler olacağını her iman eden ve ameli sahil ile başlayan ayetlerin devamında açıklamıştır.

Bu ayetler tek tek bilginize sunulmaktadır. Dikkatle okunduğu zaman iman eden ve ameli sahil edenlere Allah’ın neler yapacağı vaadini bulacaksınız.

İyilik ve güzellik yapanlara en az on katı sevap verilecekken, iman eden ve ameli salih yapanlar cennette yerlerini alacaklardır

İşte o ayetler:

Kim güzel bir iş  (hasenet) getirirse, artık ona getirdiğinin on misli vardır. Kim de kötülük getirirse, artık o, sadece onun misliyle cezalandırılır ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Enam 160

Bu dünyada güzel düşünüp güzel davrananlara güzellik vardır. Ahiret yurdu kesinlikle daha hayırlıdır ve daha güzeldir. Nahl 30

İyilik ve güzellik yapmak ne demektir.?Kur’an, hangi davranışa iyi ve güzel diyor, bir müslümanın bunu bilmesi gerekir.  Çünkü iyilik ve güzellik yapmak, sevap kazanma kaynağıdır.

Şimdi Kur’an’a bakalım:

Bir mümin:

Allah’a,

Öldükten sonraki hayata,

Meleklere, yani Allah’ın gizli güçlerine,

Allah’ın kitaplarına,

Allah’ın peygamberlerine inanması iyi ve güzel davranışlardır.

Mümin sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere vermesi iyi ve güzel davranıştır.

Müminin, ihtiyacı olanlara yardımda ve  destekte bulunması, zekatını vermesi iyi ve güzel davranıştır.

Mümin, anlaşma yaptığı zaman anlaşmanın sözlerine uygun hareket etmesi iyi ve güzel davranıştır.

Müminin, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabretmesi iyilik ve güzelliktir.

Bunlar iyi, güzel olduğu kadar doğru davranışlardır. (bknz. Bakara 177)

Bu iyi ve güzel şeyleri yapmayanlara bunu yaptırmak için emek ve çaba göstermek ise Ameli salihtir.

Allah, cennete gideceklerin ameli salih işleyenler olduğunu Kur’an’ın 60’dan fazla ayeti ile bildirmiştir.

Yaratılanların en hayırlısı olmak istiyorsanız şu ayeti kulağınıza küpe yapınız.

Şüphesiz, iman edip, salih ameller işleyenler var ya; işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar. Beyyine 7

Ve işte o  ayetler:

İman edip salih ameller işleyenler, işte öyleleri de cennet ehlidirler ve orada ebedî kalıcıdırlar. Bakara 82

Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, sorunların çözümüne destek olan ve yardımda bulunan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Bakara 277

Ancak iman edip yararlı işler yapanlara, mükafatlarını tamamıyla öder ve Allah zulmedenleri sevmez. Ali İmran 57

İnanıp, iyi işler yapanları da, içinde ebediyen kalmak üzere girecekleri, zemininden ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onları koyu (tatlı) bir gölgeye koyarız. Nisa 57

Ve iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimseler de; Biz onları, Allah’ın gerçek bir vaadi olmak üzere, içinde sonsuz kalıcılar olarak, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Ve sözce Allah’tan daha doğru kim olabilir? Nisa 122

Erkek veya kadın, kim mümin olur da güzel amellerden işlerse, işte onlar cennete girerler. Zerre kadar da haksızlığa uğratılmazlar. Nisa 124

İşte o zaman, iman edip güzel işler yapanlara mükafatlarını tamamıyla ödeyecek hem de bol ihsanından fazlasını bile verecektir. Nisa 173.

Allah, iman edip salih ameller işleyenler hakkında, “Onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükafat vardır” diye vaatte bulunmuştur.Maide 9

İman edip salih amel işleyenler, Allah´tan korktukları, imanlarında sebat ettikleri, salih amel işlemeye devam ettikleri, sonra Allah´tan sakındıkları, imanlarından ayrılmadıkları, yine Allah´tan korktukları ve iyilikte bulundukları müddetçe, daha önce yediklerinden dolayı kendilerine bir günah yoktur. Allah iyilikte bulunanları sever. Maide 93

İnanıp da iyi işler yapanlara gelince -ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz- işte onlar, cennet ehlidir. Orada onlar ebedî kalacaklar.Araf 42

İman edip salih amel işleyenleri hak ettikleri ölçüde mükâfatlandırmak için geri döndürecek olan yine O’dur. Kâfirlere de inkâr ettikleri için kaynar sudan bir içki ve acıklı bir azap vardır. Yunus 4

(Fakat) iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle, hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar.Yunus 9

Fakat iman edip güzel işler yapanlar ve Rablerine edeple gönülden itaat edenler, işte bunlar, cennetliklerdir; orada sonsuza dek kalacaklardır.Hud 23

Onlar ki, iman etmişler ve salih ameller işlemişlerdir, ne mutlu onlara, varacakları yer de ne güzeldir! Rad 29

İman edip salih ameller işleyenler ise, Rablerinin izniyle içinde sürekli kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulurlar. Oradaki dirlik temennileri “selâm!”dır. İbrahim 23

Erkekten ve dişiden, mümin olarak kim iyi amel işlerse muhakkak onu güzel bir hayat ile yaşatacağız ve yapmakta oldukları amellerin daha güzeliyle mükafatlarını elbette vereceğiz.Nahl 97

Şüphesiz ki bu Kur’ân, insanları en doğru ve en sağlam yola iletir ve salih amel işleyen müminlere büyük bir ecir olduğunu müjdeler.İsra 9

Gerçek şu ki iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. Kehf 30

Ancak her kim de iman edip iyi bir iş yaparsa, buna da mükafat olarak en güzel akibet vardır ve ona emrimizin kolayını söyleriz. Kehf 88

İman edip salih ameller işleyenlere gelince, onlar için Firdevs cennetleri konak olmuştur. Kehf 107

Fakat tevbe edip iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır. Bunlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Meryem 60

İman edip, salih amel işleyenler var ya, Rahmân (olan Allah) onları (gönüllere) sevdirecektir. Meryem 96

Kim de ona bir mümin olarak salih ameller işlemiş olduğu halde varırsa, işte onlara en yüksek dereceler vardır.Taha 75

Bununla beraber, şüphe yok ki ben, tevbe eden, iman edip salih amel işleyen, sonra da hak yolda sebat gösteren kimse için çok bağışlayıcıyım. Taha 82

Her kim de mümin olarak salih amelleri işlerse, artık o, ne bir haksızlıktan ve ne de çiğnenmekden korkar.Taha 112

İnanmış olarak yararlı iş işleyenin emeği inkâr edilmeyecektir. Biz şüphesiz onu yazmaktayız. Enbiya 94

Muhakkak ki Allah iman edip salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Hac 14

Şüphesiz, Allah iman edip salih ameller işleyenleri içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacak, orada altından bileziklerle, incilerle süsleneceklerdir. Oradaki giysileri ise ipektir. Hac 23

Artık iman edip salih ameller işleyenler var ya, işte onlar için bir bağışlama, güzel bir nimet (cennet) vardır. Hac 50

İşte o gün mülk (hükümranlık) Allah’ındır. O, insanların arasında hükmünü verir. Artık iman edip salih ameller işlemiş olanlar Naîm Cennetleri’ndedirler. Hac 56

Allah, içinizden, iman edip de salih ameller işleyenlere, kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaadde bulunmuştur. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kimler inkâr ederse, işte onlar fasıkların ta kendileridir. Nur 55

ancak tevbe ve iman edip, iyi amel işleyenler başka; çünkü bunların kötülüklerini Allah iyiliklere çevirir. Ve Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir. Furkan 70

Ancak iman edip salih amel işleyen, Allah’ı çok anan ve haksızlığa uğratıldıktan sonra öçlerini alanlar başka. Zulmedenler hangi akıbete uğrayacaklarını göreceklerdir. Şuara 227

Bu hazırlığı Allah’ın; iman edip salih amel işleyenleri kendi lütfundan mükafatlandırması için yaparlar. Şüphesiz o inkâr edenleri sevmez. Rum 45

Fakat tevbe ederek, iman edip iyi işler yapan kimseye gelince, o, kurtuluşa erenler arasında olmayı umabilir.Kasas 67

Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise: “Yazıklar olsun size! Allah’ın sevabı, iman edip iyi işler yapanlar için daha hayırlıdır. Ona ise sadece sabredenler kavuşturulur.” dediler. Kasas 80

Bununla birlikte iman edip iyi iyi işler yapanların kötülüklerini örter ve onlara elbette yaptıkları işlere karşılık daha güzelini veririz. Ankebud 7

İman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimseleri de, kesinlikle onları sâlih kişiler içine katacağız. Ankebud 9

Şüphesiz, iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedi kalacakları Naîm cennetleri vardır. Allah (bu konuda) gerçek bir vaadde bulunmuştur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Lokman 8

Yine sizden her kim Allah’a ve Resulü’ne boyun eğer, salih bir amel işlerse, ona da mükâfatını iki kat veririz. Hem onun için bol bir rızık hazırlamışızdır.  Azhap 31

Evet, iman edip de o salih amelleri işleyen kimselerin yaptıklarına karşılık konukluk olarak kendilerine Me’va cennetleri vardır. Secde 19

Allah’ın, iman edip salih amel işleyenleri mükâfatlandırması için (her şey o kitapta tespit edilmiştir.) İşte onlar için bir bağışlanma ve bereketli bir rızık vardır. Sebe 4

Ne mallarınız ne de çocuklarınız, sizi bizim katımıza daha çok yaklaştıran şeylerdir! Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. İşte onlar için işlediklerine karşılık kat kat mükafat vardır. Onlar cennet köşklerinde güven içindedirler Sebe 37.

Küfredenler, onlar için şiddetli bir azap vardır; iman edip yararlı işler yapanlar, onlara ise bir bağışlama ve büyük bir mükafat vardır. Fatır 7

Çünkü Allah iman edip iyi ameller işleyenlere mükafat verecektir. İşte onlar için bir mağfiret ve cömertçe verilmiş bol rızık vardır. Sebe 4

Oysa sizi huzurumuza yaklaştıracak olan ne mallarınız ne de evladlarınızdır. Ancak iman edip yararlı işler yapanlar, var ya, işte onların yaptıklarına karşılık kendilerine kat kat mükafat vardır ve onlar, cennet köşklerinde güvenlik içindedirler. Sebe 37

Davud dedi ki: “Andolsun, senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemek suretiyle sana zulmetmiştir. Esasen ortakların pek çoğu birbirine haksızlık eder. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar da pek azdır.” Dâvûd bizim kendisini imtihan ettiğimizi anladı. Derken Rabbinden bağışlama diledi, eğilerek secdeye kapandı ve Allah’a yöneldi. Sad 24

Yoksa biz iman edip salih ameller işleyenleri, yeryüzünde fesat çıkaranlar gibi mi tutacağız? Yoksa Allah’a karşı gelmekten sakınanları yoldan çıkan arsızlar gibi mi tutacağız? Sad 28

Kör ite gören bir olmaz, iman edip iyi iyi işler yapan kimselerle kötülük yapan da (bir değildir). Siz pek az düşünüyorsunuz! Mümin 58

Şüphesiz iman edip salih ameller işleyenler için ise kesintisiz bir mükâfât vardır. Fussilet 8

O zalimleri kazandıkları şeyin cezası tepelerine inerken korkudan titrerlerken göreceksin, iman edip güzel güzel işler yapanlar ise cennetlerin hoş hoş bahçelerinde olacaklardır. Rablerinin yanında onlar için her istedikleri vardır, işte bu büyük lütuf. Şura 22.

İşte bu müjdeyle Allah, iman edip iyi iyi işler yapan kullarım müjdeliyor. De ki: “Buna karşı sizden yakınlıkta sevgiden başka bir karşılık istemem.” Her kim çalışır da bir güzellik kazanırsa ona orada daha fazla bir güzellik veririz; çünkü Allah, çok bağışlayıcıdır, çokça şükrün karşılığım verendir.Şura 23

Allah, iman edip salih ameller işleyenlerin dualarına karşılık verir; lütfundan onlara fazlasını da verir. Kafirler için ise çetin bir azap vardır. Şura 26

Yoksa o kötülükleri yapıp duran kimseler, kendilerini iman edip iyi ameller yapan kimseler gibi yapacağız, hayatlarım ve ölümlerin! bir tutacağız mı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Casiye 21

İşte iman edip de yararlı işler yapmış olan kimselere gelince. Rableri onları rahmeti içine koyacaktır. işte apaçık kurtuluş odur. Casiye 30

İman edip salih amel işleyenlerin ve Rableri tarafından bir gerçek olarak Muhammed’e indirilen kitaba inananların kötülüklerini Allah örter ve durumlarını düzeltir. Muhammed 2

Muhakkak ki Allah, iman edip iyi iyi işler yapanları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkar edenler ise zevk etmeye bakarlar ve hayvanlar gibi yerler, içerler. Oysa onların ikametgahları ateştir. Muhammed 12

Toplanma günü için sizi topladığı zaman var ya, işte o gün, kimin aldandığının açığa çıkacağı aldanma günüdür. Kim Allah’a inanır ve yararlı iş yaparsa, Allah onun kötülüklerini örter ve onu, içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş budur. Tegabbün 9

Size Allah’ın açık açık âyetlerini okuyan bir elçi (gönderdi) ki inanıp faydalı işler yapanları, karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. Kim Allah’a inanır ve yararlı iş yaparsa (Allah) onu, altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. Allah ona gerçekten ne güzel rızık vermiştir. Talak 11

Şüphesiz ki, iman edip, salih amel işleyenler için de bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Fussilet 8

Ancak iman edip de sâlih ameller işleyenler başka. Onlar için, bitmez tükenmez bir mükafat vardır. İnşikak 25

Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır. Tin 6

Allah inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük bir mükâfat vaad etmiştir. Fetih 29

Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (Onlar ziyanda değillerdir). Asr suresi

Allah’ım, ben ve okuyucularım iyi ve güzel davranışlarda bulunmak,  imanımıza uygun ameli salih yapmak istiyoruz. Sen, bu isteğimizi yerine getirmek için göstereceğimiz emek ve çabalarımızı boşa çıkarma, bize yardım et. Bizleri cennetine kavuştur.

Saygılarımla….

Necmi AKGÜL

  Not:ÇALIŞMALARIMIZI MEDYA VE SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMAK SERBEST BIRAKILMIŞTIR.                                                                                                     

Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir