DİNİ YAŞIYOR MUYUZ

AYET-EL KÜRSİ MEALİ

Tapılacak tek kudret Allah’tır. O’nun dışında ilah yoktur.
O, sürekli diridir. Hayatın kaynağı O’dur. Kudretin kaynağı da O’dur.
Kimseden kuvvet almaz, fakat her kudret sahibi gücünü O’dan alır.
Ne gaflet yaklaşır O’na, ne kendinden geçme, ne de uyku.
Göklerdeki her şey, yalnız O’na ait olduğu gibi, yeryüzündeki her şey de
yalnız O’nundur.
O’nun huzurunda, bizzat O’nun izni olmadıkça, şefaate kalkışmak kimin haddine..
O, insanların önden gönderdiklerini de bilir, arkada bıraktıklarını da..
İnsanlar, O’nun bilgisinden, bizzat kendisinin dilediği dışında, hiçbir şeyi
kavrayıp kuşatamazlar.
O’nun kürsüsü gökleri ve yeri çepeçevre kuşatmıştır.
Göklerin ve yerin korunup yönetilmesi, O’na hiç de zor gelmez.
En yüce olan O, en büyük olan yine O’dur…. (Bakara-255)

  ====================================================

Allah’ın dini islamdır. Ali İmran 19

Kime sorsan dinin nedir diye, der ki İslam. Doğru..

Ama kime sorsan Din nedir diye, doğru bir cevap alamazsın. Çokları din, dindir işte der.

Din kavramının insanlara doğru bir şekilde anlatılmasında büyük yarar var. Herkes din deyince farklı şeyler anlıyor.

Kimi diyor ki, din, Allah’ın emirleridir.

Kimi diyor ki, din, Allah tarafından insanlara vaaz edilmiş kanunlardır.

Kimi diyor ki, abdesttir, namazdır, hacdır, inanmaktır.

Ama şu bir gerçek ki, din denilince hayatın dışında bir şeyler anlıyor insanlar. Hayatlarından uzak tutuyorlar, sanki keyiflerince yaşamaya engel olarak görüyorlar dini. Onun için din deyince, Kuran deyince ürküyorlar.

Bu insanlara dinin çok güzel bir şekilde kavratılması lazım.

O halde nedir din? Nasıl anlayacağız dini?

DİN, YAŞAMA ŞEKLİDİR.

En kısa tanımı ve en özlü tanımı budur. Eğer böyle bakarsak dine, onun ne demek olduğunu daha iyi anlarız.

Kominizm bir dindir, yani bir yaşama şeklidir.

Kapitalizm bir dindir, yani kapital kurallarına göre yaşama biçimidir.

Budizm bir dindir, onun kurallarına göre yaşama biçimidir.

Hiristiyanlık da bir dindir, onun kurallarına göre yaşama biçimidir. Musevilik de öyledir.

İslamiyet de bir dindir, ve İslam dinine göre yaşama şeklidir.

Allah insanı yaratmıştır. Onu başı boş bırakmamıştır. Yarattığı bu insanın nasıl yaşayacağını da göstermesi lazımdı. Allah,  bunu göstermiştir, bize Kuran’ı göndermiştir.

Kuran’da demiştir ki, sizin  yaşama şeklininiz, yaşama biçiminiz şöyle olacaktır.  Buna göre yaşarsanız, hem bu dünyada hem ahrette mutlu olursunuz.  Yok buna göre yaşamazsanız, hem bu dünyada hem de ahrette mutsuz olursunuz.

Ama dini insanlara öcü gibi sunarsanız, onu hayatın dışında tutarsanız, dini namaz, dua, hac  oruç  gibi anlaşılır hale sokarsanız, istenilen sonuca ulaşamazsanız. İslam alemi de ulaşamamıştır.
Önce insanlara dinin yaşama biçimi olduğunu anlatmalıyız. Din, insanın, hayatının içinde, hatta hayatı olmalıdır.  Dini dualardan ibaret kabul eder, onun dışındaki her şeyi dine uygun yapmazsanız, gideceğimiz yer, alacağımız sonuç bizi istenilen yere götürmez.

Oturup Allah’a dua etmek de, oruç tutmak da dindir, toprağı kazmak da, kelebeğin kanadına bakmak da dindir. Kuran okumak da dindir, matematik öğrenmek de dindir. Allah yardım etsin demek de dindir, güzel söz söylemek, gülümsemek ve temiz olmak da dindir. Hayatın içinde ne varsa, hepsi dindir. Hayatın içinde güzel, iyi, doğru ve yararlı olan da vardır, bunlar dindir, kötü, zararlı, çirkin  olanlar da vardır, bunlar da dindir. Hayatın içinde ne varsa hepsi dindir. Allah, güzel iş yapanları sevdiğini Kitabında defalarca tekrar ederken, kötü işler yapanları da sevmediğini yine defalarca söylemiştir. Ve demiştir ki:

Aklınızı kullanmıyor musunuz? Hud 51 Aklınızı kullanıyorsanız, Kuran Okuyunuz.

Hala düşünmüyor musunuz? Saffet 155 Düşünmek için Kuran okuyunuz.

Kuran, herkes için bir öğüttür. Tekvir 27 Öğüt almıyor musunuz? O halde Kuran okuyunuz.

Diyanet işleri Başkanlığı, Müslüman için dinin İslam dini olduğunu, Allah indinden dinin İslam olduğu ayetini yazarak, yoğun bir bilgilendirme kampanyasına girişmelidir. Televizyonlarda bunlar anlatılmalı, camilerde dinin ne olduğu anlatılmalı, küçük el broşürleri ile  her insana yetecek kadar bastırılıp dağıtılmalı, insanların dinin yaşam şekli olduğu kesinlikle biliçlerine yerleştirilmelidir.

Çarpım tablosunu bilmezseniz, bölme ve çarpma işlemi yapamazsınız. Dinin yaşama şeklini kavramayan insanlar,  dinden ve dini inançlardan uzak kalacaklardır.  Namaz dindir, ama okumak din dışıdır, dua dindir, ama televizyon tamiri  dışıdır, hacca gitmek dindir ama, tarlayı sulamak dışıdır derseniz, dini anlamamış olursunuz.

Kalbin temizliği din derseniz, ama  bir yetimin elinden tutmayı hayatın dışında sayarsanız dini kavramamış olursunuz.

Din yaşama şeklidir ve kaynağı Kuran’dır.

Nasıl yaşayacağımız orada açık açık anlatılmıştır.  Emanetleri ehline veriniz ayetini bir yana koyar da, senin partinin adamlarına makamları verirsen olur mu?  Bu durumun dinle ne ilgisi var derseniz, dinden çıkarsınız, çünkü bu Allah’ın emridir. Ama bu ve benzeri bir çok emir yerine getirilmemektedir.

Kavramlar iyice kavratılmalıdır. Din denilince ne anlamamız gerektiğini insanlar nereden öğrenecekler? İşte diyanete düşen en önemli görev budur. Dinimiz islamdır ve İslam dini  sınırları  ve kuralları Allah tarafından konmuş yaşama şeklidir.

Dinimiz islamdır demek, islamın ne olduğunu bilmemek, dinin de ne olduğunu bilmemek olur.
İslam dini Kuran’dadır, Kuran da insanlara nasıl yaşanacağını gösteren Allah tarafından indirilmiş bir bildiridir. Bu bildiriyi okuyup anlayanlar, hayatlarına uygulayanlar, bilenler, bunları bilmeyenlere, okumayanlara, anlamayanlara anlatmalıdırlar. Yoksa sorumluluktan kurtulamazlar.

Allah, her inanana Kuran’ı okumasını emretmiş ve herkesi Kuran’dan sorguya çekeceğini açık ve net olarak bildirmiştir. (Müzemmil 4, Zuhruf 44)

Kuran, mutlu yaşamanın  sınırlarını çizmiş, kanunlarını koymuş, yolunu göstermiştir. Bir çok ayetinde de  Allah’ın koyduğu sınırları aşmamamızı hükme  bağlamıştır.  Dinimiz İslam, hem bu dünyada, hem de ahrette  mutlu yaşamanın yollarını göstermiştir. Çünkü o, tek doğru yol göstericidir.

Allah’ım, bizi doğru yola ilet. Mutluluk verdiklerinin yoluna. Sapkınların ve yoldan çıkmışların yoluna değil. Fatiha 7

Allah nazarında islam dininin yaşama biçiminden başkası kabul edilmeyecektir. Mümin bunu bilip buna göre hareket etmek zorundadır.

Kim İslam’dan gayri bir din ararsa artık o, ondan asla kabul edilmeyecektir. Ve o, ahirette hüsrana düşenlerdendir. (Ali İmran, 85)

Kuran’daki din olan islam,  en güzel yaşama biçiminin kuralları ve kanunları Allah tarafından konmuştur ve bu kıyamete kadar değişmemek üzere Allah tarafından teminat altına alınmıştır.

Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam`ı/Allah`a teslim olmayı seçtim. (Maide, 3)

Saygılarımla….

Necmi AKGÜL

 

===================================================

 

İNSANA İYİLİK VE KÖTÜLÜK YAPMA YETKİSİ VERİLMİŞTİR.

 Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Şems 7-8-9

Allah insanı yaratırken insanın özüne Allah’a inanma duygusunu yerleştirmiştir. Yani  insan özünde Allah’ı bilecek ve bulacak şekilde  proğramlanmıştır.

Bu ayete göre Yüce Allah, insanın kalbine hem günah işleme, hem de günahtan kaçınma özelliğini yerleştirmiştir. Allah, bizi yaratırken önümüze manevi etkilerden korumak için, onların yararlı ve zararlı olanlarını ayırt edebilecek gizli güçlerle donatmıştır. İşte bu takvadır.

 

 

     Allah’a kulluk

1 Allah’ı bilmekle

2.Allah’ı birlemekle

3.Allah’a itaat etmekle

4.Allah’a ibadet etmekle olur.

 

 

 

Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir